Välj om du vill visa priserna inklusive eller exklusive moms till vänster.

Allt om olika system

Olika typer av system och dess tänkta funktioner!


Hindrande system

Uppgift: Att hindra användaren från att hamna i en fallriskmiljö genom att begränsa rörligheten. Ett hindrande system ska användas på ett sätt som gör att användaren inte når fallriskområdet. Det betyder att med linan sträckt mot takkanten (utan vinkel) ska det fortfarande finnas en god marginal till kanten.

Användning: Ett hindrande system används på plana ytor eller ytor med låg vinkel, där man inte behöver arbeta hela vägen fram till kanten samt i vissa typer av mobila arbetsplattformar. Ett hindrande system gör det inte möjligt att nå ända framtill en exponerad kant.

Beskrivning: Ett hindrande system är inte avsett att stoppa eller bromsa ett fritt fall och ska inte heller användas om användaren behöver stödja sig i utrustningen under arbetet. Det ska enbart göra att användaren inte kan komma fram till områden där ett fritt fall kan inträffa. Linans maximala längd ska vara anpassad så att användaren aldrig kan nå en plats där han eller hon riskerar att falla. Man ska även ta hänsyn till förankringsanordningens läge (pendelfall) och eventuella töjning. Om en justerbar lina används till ett hindrande system bör justeringsanordningen fästas i förankringspunkten, linan justeras till rätt längd och därefter låsas i den längden. Låsning eller avknytning ska göras enligt tillverkarens bruksanvisning.


Arbetspositioneringssystem

Uppgift: I ett system för arbetspositionering ska användaren ha ett stabilt underlag under fötterna. Då ger utrustningen stöd för att kunna jobba fritt med båda händerna. Arbetspositioneringssystemet ska kombineras med ett fallskydssystem om risk för fall till en lägre nivå föreligger (2 meter eller mer).

Användning: : Ett arbetspositioneringssystem passar bra att använda när man utför stolparbete, arbete i stege eller lejdare eller vid arbete på branta tak.

Beskrivning: : Ett system för arbetspositionering bör ha en sittsele eller ett stödbälte och en lina för arbetspositionering, linan ska i de flesta fall vara justerbar.


System för reparbete

Uppgift: System för reparbete gör det möjligt för en person att arbeta säkert i svåråtkomliga miljöer t.ex när stödjande underlag för fötterna antingen är instabilt, opålitligt eller helt saknas. System för reparbete används för att nå arbetsplatsen, inta arbetsposition och utföra arbete.

Användning: Ett system för reparbete används bland annat vid fasadarbete, arbete på broar och industriella miljöer. System för reparbete inbegriper system där en arbetstagare firar sig ner för att nå en arbetsplats, till exempel för arbete nere i en cistern eller brunn.

Beskrivning: : Reparbete innebär att användaren kan ta sig till och från arbetsplatsen fritt hängande i rep (eller andra typer av linor). Användaren kan förflytta sig själv upp och ner längst repen. Systemet består alltid av två separata rep, en arbetslina och en säkerhetslina. Arbetslinan och säkerhetslinan ska vara separat förankrade i varsin förankringsanordning och användaren ska ha en justeringsanordning på varje lina som möjliggör förflyttning. Justeringsanordningen på arbetslinan ska vara kopplad till sittselens kopplingspunkt och justeringsanordningen på säkerhetslinan ska vara kopplad till helkroppsselens kopplingspunkt.


Falldämpande system

Uppgift: I en situation där risk för fall föreligger ska ett falldämpande system fånga upp användaren och begränsa belastningen på både användaren och utrustningen.

Användning: Ett falldämpande system används där man måste arbeta ända framme vid den plats där man kan falla. Det falldämpande systemet ger ofta användaren stor rörelsefrihet. Det förhindrar inte ett fall men lindrar konsekvenserna av ett fall. Exempel på när man använder falldämpande system är vid arbete på tak eller andra exponerade ytor, klättring och arbete i vertikala stegar samt vid montering av byggnadsställningar. När en användare behöver röra sig längs med en konstruktion, till exempel ett nockräcke på ett tak, eller klättra i en stege eller på en lejdare, så måste denna användaren vara kontinuerligt förankrad. Det innebär att det oftast behövs en produkt med två inkopplingsmöjligheter vilket möjliggör en förflyttning av en inkoppling i taget.

Beskrivning: Användaren hindras inte från att nå platser som kan innebära risk för fritt fall. Det är viktigt att tänka på att utrustningen i ett falldämpande system har en bromssträcka och att det därmed krävs en minsta fri höjd för att kunna förhindra att man slår i marken eller andra hinder. Den minsta tillåtna höjden, samt hur man räknar ut den fria höjden i olika situationer anges i bruksanvisningen. Ett riktvärde är att man bör ha 6-7 meters från den möjliga punkt från där fall kan ske till den nivå där fallet stoppas (mark, nästa taknivå etc.).

Exempel på utrustning för sammankoppling mellan selen och förankringsanordningens i ett falldämpande system:

  • falldämparlina (styrt glidlås på flexibel förankringslina)
  • fallskyddsblock
  • falldämpare med dubbla inkopplingar
  • fallskyddsskena (styrt glidlås på stel lina eller skena)


Räddningssystem

Uppgift: Ett räddningssystem användas för att rädda eller evakuera en eller flera personer

Användning: Systemet ska vara förberett innan arbetet startar, men kan även innefatta användarens personliga utrustning. Räddningssystem används tillsammans med räddningssele eller helkroppssele.

Beskrivning: Ett räddningssystem ger en person möjlighet att rädda sig själv eller andra samt förhindra fritt fall. Utrustningen används normalt inte under arbetet. Räddningssystemet kan bestå av utrustning för firning och/eller lyft, samt helkroppssele eller särskild sele för räddning. Räddningsutrustning kan även vara utrustning avsedd att användas vid en evakuering från höjd, till exempel en tornkran eller ett vindkraftverk.


Mer och komplett information hittar du i dokumenten nedan.

Svenska Institutet för Standarder, SIS - PDF.

Skydda dig mot fallrisker - Arbetsmiljöverket - PDF