Välj om du vill visa priserna inklusive eller exklusive moms till vänster.

Allt om selar

Det är naturligtvis så att samtliga delar i ett falllskyddssystem är viktiga, men det är nog ingen av de ingående delarna som påverkar den som utför ett arbete lika mycket som en sele gör. Den bärs kanske en hel dag direkt på kroppen och det är då oerhört viktigt att dess enkelhet i på och avtagning, dess justeringsmöjligheter, flexibla och välplacerade inkopplingsmöjligheter för säkerhet och verktyg samt stödjande vaddering och ergonomi är väl genomtänkta och fungerande.

Har du kommit så här långt så vet du säkert, men vad säger lagen egentligen?

"Vid byggnads- och anläggningsarbete där det finns risk för fall från 2 meter eller mer ska man välja gemensamma skyddsåtgärder i första hand. Gemensamma skyddsåtgärder kan vara att arbetet utförs med hjälp av ställningar, arbetsplattformar eller andra skydd som inte en arbetstagare själv har på sig. Dessa kallas även kollektiva skydd. Personlig fallskyddsutrustning skall endast användas i de fall det inte går att använda gemensamma skydd eller om arbetet är så kortvarigt att det inte är rimligt att montera och använda gemensamma skydd."

Här skall man dock skilja på fallskyddsutrustning, som är den utrustning som skall hindra en utförare att falla från en höjd och en arbetspositioneringsutrustning, som är den utrustning som gör att man kan utföra sin arbetsuppgift på ett säkert och tryggt sätt på exempelvis ett brant tak (även då ett kollektivt skydd finns som hindrar fall från hög höjd). 

Olika typer av sele och dess tänkta funktioner!

1- & 2-punktssele - har en (1) eller två (2) godkända punkter för infästning och kan användas vid de flesta typer av fallskyddsarbeten. 1-punktsselen har oftast punkten för infästning på ryggen, medan 2-punktsselen oftast har punkter för infästning både på ryggen och bröstet. Dagens sele görs sällan med enbart en punkt för infästning då arbetsuppgifterna blivit mer och mer komplexa och så även kraven på utrustningen. En 2-punktssele passar ställningsbyggare, fallskyddsmontör, takläggare, hemmafixare, solcellsmontör, snickare, målare etc..

3-punktssele - har tre (3) godkända punkter för infästning och benämns även säkerhetssele eller evakueringssele. Denna sele kan med fördel användas vid nedfirning med tripod eller räddningsaktioner och passar för yrken där man kan behöva firas ner.

4-punktssele - har fyra (4) godkända punkter för infästning och kallas även positioneringssele. Detta då selen ofta har 2 stycken punkter för infästning som underlättar förflyttning. Denna sele används vid arbeten i trånga utrymmen, stolp-, mast-, och vindkraftsarbeten. Den passar även vid ställningsbyggnation, fallskyddsmontage, scenmontage, torn- och antenninstallation m.m..

5-punktssele - har fem (5) punkter för infästning och används inom fallskydds-, klättrings- och positioneringsarbeten. Den kallas även H-sele eller Y-sele beroende på dess utformning över axlar/bröst/rygg. Den är anpassad för arbete inom samtliga segment för arbete på hög höjd och räddning. Denna sele passar dem som ställer allra högst krav på möjligheter för infästning i selen, dess ergonomi samt upptagning av påfrestningar vid ett eventuellt tillbud.

Innan man använder en sele i en aktuell arbetssituation så är det av största vikt både för ens egen och andras säkerhet och välbefinnande att man;

 • Har korrekt och erforderlig utbildning för att säkert kunna använda tänkt utrustning och för att kunna utföra tänkta uppgifter under säkra förhållanden.
 • Är i tillräckligt god fysisk hälsa för att utföra aktuell uppgift samt klara de påfrestningar ett eventuellt tillbud kan innebära.
 • Går igenom och kontrollerar nedanstående punkter.

Före varje användning!

 • Kontrollera selen i dess helhet.
 • Kontrollera metalldelar för rost, deformation, brott eller annat som gör att selen inte uppfyller tänkta krav.
 • Kontrollera att selens remmar och punkter för infästning sitter som de skall göra.
 • Kontrollera samtliga remmar och textildetaljer så att de inte är skadade eller uppvisar tecken på onormalt slitage.
 • Om selen visar tecken på att vara defekt får den absolut inte användas innan den har godkänts av ackrediterad person/företag. Vid tveksamheter kontakta inköpsstället.
 • Om selen används av mer än en person så är det av största vikt att selens remmar och kopplingspunkter, före användning, återigen kontrolleras / justeras. Detta så att selen anpassas till aktuell användare.
 • Kontrollera att all övrig utrustning som skall användas tillsammans med selen är funktionsdugliga enligt respektive produkts specificering.
 • Tillse att all övrig utrustning som används tillsammans med selen såsom rep, karbiner, krokar, rope grabbers, lanyards, etc., är godkända enligt gällande CE EN regler och är anpassade så att de fungerar ihop med selen för den avsedda uppgiften.

Normal förvaring!

 • Förvara selen under torra förhållanden. Utsätt inte selen för onödig exponering av solljus (uv), värme, väta, frätande vätskor eller annat som kan skada selen.
 • Transportera gärna selen i en för den avsedd tät och ren väska.
 • Då selen ej används kan den med fördel hängas för vädring på torr och mörk plats.

Normal rengöring!

 • Selens textilmaterial tvättas normalt med vatten och mild tvållösning i max 30 grader och torkas därefter torr med en trasa. Torka inte selen i ett hett utrymme.
 • Metalldelar torkas rena från fukt och smuts med trasa och kan därefter smörjas med en tunn hinna av rosthämmande/smörjande medel.
 • Periodisk inspektion skall göras minst var 12:e månad.
 • Periodisk inspektion får endast utföras av ackrediterad person/företag.
 • Selen har normalt en teoretisk livslängd på 10 år med inköpsdatum som startdatum. Det är dock alltid selens aktuella funktionsduglighet som avgör om den skall användas.
 • Felaktig användning och förvaring kan förkorta selens livslängd avsevärt.

Det finns naturligtvis mycket mer information angående olika tillverkares olika typer av selar och dess specialfunktioner, vilka tillbehör de rekommenderar till sina respektive produkter och så vidare, vill man veta mer om detta så finns den informationen att hämta på respektive tillverkares hemsida.

Vill man läsa en opartisk och komplett information om allt som rör fallskydd, regler och i vilka situationer man använder de olika produkterna som ingår i systemen så läser man nedan information.

Svenska Institutet för Standarder, SIS - PDF.

Skydda dig mot fallrisker - Arbetsmiljöverket - PDF